Kính gửi: Quý cổ đông Công ty IMS

Công ty CP XNK Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật (IMS) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Điều lệ Công ty IMS đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2015-2019) của Công ty IMS, tổ chức vào ngày 24/04/2015.

Căn cứ khoản 1 điều 66 Điều lệ, bản Điều lệ này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Mọi bản Điều lệ và bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty IMS trước đó sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày này.

Trân trọng,
Công ty IMS
Tài liệu đính kèm:

Điều lệ công ty IMS năm 2015