Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia Lao động và Kỹ thuật (IMS)

Dưới đây là thông tin phục vụ các kỳ đại hội cổ đông hàng năm của Công ty

1. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia Lao động và Kỹ thuật xin gửi lời chào trân trọng và xin gửi hồ sơ phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 trong thư mục đính kèm.

2. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Điều lệ Công ty IMS đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2015-2019) của Công ty IMS, tổ chức vào ngày 24/04/2015.

Căn cứ khoản 1 điều 66 Điều lệ, bản Điều lệ này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Mọi bản Điều lệ và bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty IMS trước đó sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày này.

Trân trọng,
Công ty IMS
Tài liệu đính kèm:

 

1. Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông công ty IMS năm 2021

2. Tài liệu kết quả Đại hội đồng cổ đông công ty IMS năm 2021 (ngày 30/06/2021)

3. Điều lệ công ty IMS năm 2015